IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 รายการ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
    ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563          BIG CLEANING DAY ประจำเดือนสิงหาคม 2563... Read More...

 

 

 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

       

 BIG CLEANING DAY ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยการทำความสะอาดถนน รางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

          

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณส่งความสุขผ่าน "ตู้ปันสุข"

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ออกหน่วยจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประเภทสวัสดิการสังคมเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซ่มไฟฟ้าส่องสว่าง

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

 

อำเภอยางชุมน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในตำบลโนนคูณ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายกประชุมมอบนโยบาย

 เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วงานภาครัฐ ตามโครการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัด

   

ประชุมประชาคมตัดต้นไม้ยางนา ณ วัดบ้านหอย

  

ประชุมประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชาวบ้าน

    

กิจกรรมทำสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

 

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

   

 

กิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

 

 

แข่งกีฬางานหอมแดง

    

 

ฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ

   

   

 

 กิจกรรมกลุ่มทอผ้า

       

      

 

 

กิจกรรมกลุ่มสารภัญญ์

    

 

กิจกรรมกลุ่มอุบาสิกาแก้ว (ธรรมะ)

    

 

 

กิจกรรมกลุ่มออกกำลังกายยึดกล้ามเนื้อ

     

 

กิจกรรมกลุ่มรำวงโบราณ (ออกกำลังกาย)

      

 

กิจกรรมกลุ่มงานประดิษฐ์

         

     

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

 

ลานกีฬาชุมชน