IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
            ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 นายช่วยสิน นามวงศ์... Read More...

 

 

 

 นายช่วยสิน นามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2564

*** วัตถุประสงค์***

1. เพื่อรับฟังทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยพบปะประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน

2. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ และภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการประชาคม

6. เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่บทบทและหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้รับรู้และชัดเจน

7. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ชุมชน หมู่บ้านและตำบล

8. เพื่อสร้างความเข้าใจในการประสานกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ส่วนราชการต่างๆในเขตตำบลโนนคูณ 

     

 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบรรจง-นายสมาน แก้วคำ บ้านหนองอีหลง หมู่ที่12 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

    

วันที่10 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้อายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฏหมายท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2564 โดยมีนายวิชัย มะเดื่อ ประธารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

     

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

 

 

                            

 

 

 

 ประชุมพิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบถุงยังชีพแก่นายไพสิน นามโคตร บ้านเลขที่233/2 หมู่ที่2 บ้านโนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จากเหตุการณ์อัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 02.00 น. ทำให้ข้าวของภัยในบ้านเสียหาย

    

  

  

  

  

   

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามตามจุดที่ชำรุดและไม่สว่างให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น

    

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

      

   

   

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยประชาชน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรำเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกษ 

     

      

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหลักสูตร 70 ชั่วโมง ได้รับมอบหมายหน้าที่งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

       

     

ภาพบรรยากาศประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2563 

       

        

      

      

องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​โนน​คูณ​ ร่วมพิธี​วาง​พวงมาลา​และ​ถวาย​บังคม​เนื่อง​ใน​พิธี​บำเพ็ญ​กุศล​และ​น้อม​รำลึก​ เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​พระบาท​สมเด็จ​พระ​บรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​ ณ​ หอประชุม​อำเภ​อ​ยาง​ช​ุ​มน้อย

         

เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเล่นเด็ก เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและมอบถุงยังชีพ แก่ นายบุญลอด ศรีเทียนทอง ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

        

   

โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของเด็กและผู้ปกครองให้ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

       

 BIG CLEANING DAY ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยการทำความสะอาดถนน รางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

          

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณส่งความสุขผ่าน "ตู้ปันสุข"

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ออกหน่วยจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประเภทสวัสดิการสังคมเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซ่มไฟฟ้าส่องสว่าง

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

 

อำเภอยางชุมน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในตำบลโนนคูณ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายกประชุมมอบนโยบาย

 เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วงานภาครัฐ ตามโครการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัด

   

ประชุมประชาคมตัดต้นไม้ยางนา ณ วัดบ้านหอย

  

ประชุมประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชาวบ้าน

    

กิจกรรมทำสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

 

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

   

 

กิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

 

 

แข่งกีฬางานหอมแดง

    

 

ฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ

   

   

 

 กิจกรรมกลุ่มทอผ้า

       

      

 

 

กิจกรรมกลุ่มสารภัญญ์

    

 

กิจกรรมกลุ่มอุบาสิกาแก้ว (ธรรมะ)

    

 

 

กิจกรรมกลุ่มออกกำลังกายยึดกล้ามเนื้อ

     

 

กิจกรรมกลุ่มรำวงโบราณ (ออกกำลังกาย)

      

 

กิจกรรมกลุ่มงานประดิษฐ์

         

     

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

 

ลานกีฬาชุมชน