IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้รับความอนุเคราะห์จาก... Read More...

 

 

 

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินการ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562