IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
      ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี2563/64... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย... Read More...

 

 

 

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ตั้งอยู่หมู่ที่  13  ตำบลโนนคูณ  อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ เส้นทางหลวงหมายเลข  2373 (ศรีสะเกษ-ค้อวัง) ประมาณ 24 กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย ทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตรโดยประมาณ

เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบจำนวน 29,631  ไร่  หรือประมาณ  48  ตารางกิโลเมตร   แบ่งเขตการปกครองเป็น  14  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

                  หมู่ที่  1   บ้านโนนคูณ         มีเนื้อที่               2,793 ไร่

                  หมู่ที่  2   บ้านโนนคูณ         มีเนื้อที่               668   ไร่

                  หมู่ที่  3   บ้านหอย              มีเนื้อที่                       4,000 ไร่

                  หมู่ที่  4   บ้านโนนดู่            มีเนื้อที่               1,537.50  ไร่

                  หมู่ที่  5   บ้านโนนติ้ว           มีเนื้อที่               1,844 ไร่

                  หมู่ที่  6   บ้านโนนคูณ         มีเนื้อที่               4,138 ไร่

                  หมู่ที่  7   บ้านดอนขะยอม     มีเนื้อที่               2,656 ไร่

                  หมู่ที่  8   บ้านหอย              มีเนื้อที่               3,112 ไร่

                  หมู่ที่  9   บ้านโนนคูณ         มีเนื้อที่               2,718 ไร่

                  หมู่ที่  10  บ้านโนนคูณ         มีเนื้อที่               1,438 ไร่

                  หมู่ที่  11  บ้านดอนสมัช       มีเนื้อที่               1,313 ไร่

                  หมู่ที่  12  บ้านหนองอีหลง    มีเนื้อที่               1,313 ไร่

                  หมู่ที่  13  บ้านโนนคูณ         มีเนื้อที่               1,888 ไร่

                  หมู่ที่  14  บ้านโนนคูณ         มีเนื้อที่               213   ไร่

ภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์  ที่สำคัญคือห้วยพระบางมีน้ำตลอดปี  สภาพของดินเป็นดินร่วน  ส่วนที่ดอนเป็นดินร่วนปนทราย  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังต่อไปนี้    

                    ทิศเหนือ   จด   อบต.ฟ้าห่วน  อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร

                    ทิศใต้      จด  อบต.คอนกาม  อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ

                    ทิศตะวันออก จด       ทต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ

                    ทิศตะวันตก      จด    อบต.สร้างปี่  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ