IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
        ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562