IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
            ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 นายช่วยสิน นามวงศ์... Read More...

 

 

 

เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ