IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่สำหรับงานลอยกระทง/ จ้างเหมาทำกระทงใหญ่... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
    ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง   ประกาศ เรื่อง 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
          องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​โนน​คูณ​... Read More...

 

 

 

เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ