IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
      ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี2563/64... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย... Read More...

 

 

 

เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

เรื่อง ปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่11) พ.ศ.2563

เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล

แผนอัตรากำลัง3 ปี2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร ปี2561-2563

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล