IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
      ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี2563/64... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย... Read More...

 

 

 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารส่วนบุคลท้องถิ่น  

สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544   

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดใว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560   

กฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดววิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

กฏกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 

กฏกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560   

กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   

กฏกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่ม  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542    

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500  

พระราชฐัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  

พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539   

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน จ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526