IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
            ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 นายช่วยสิน นามวงศ์... Read More...

 

 

 

 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542    

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500  

พระราชฐัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  

พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539   

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน จ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   

 

 

 

กฏกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560

กฏกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

กฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดววิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 

กฏกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560   

กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   

กฏกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดใว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

ประกาศ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น