IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
            ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 นายช่วยสิน นามวงศ์... Read More...

 

 

 

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งที่ 304/2560 เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  27/05/63

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่2

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่3

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่4

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่5

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  27/05/63

   - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่6

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่7

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่8

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่9