IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 รายการ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
    ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563          BIG CLEANING DAY ประจำเดือนสิงหาคม 2563... Read More...

 

 

 

คำสั่งที่ 304/2560 เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  27/05/63

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่2

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่3

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่4

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่5

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  27/05/63

   - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่6

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่7

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่8

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่9