IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
    ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบถุงยังชีพแก่นายไพสิน นามโคตร บ้านเลขที่233/2 หมู่ที่2 บ้านโนคูณ... Read More...

 

 

 

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งที่ 304/2560 เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  27/05/63

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่2

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่3

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่4

    - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่5

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  27/05/63

   - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่6

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่7

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่8

  - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่9