IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
        ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

 

 

 

ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 ราย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ-ห้วยพระบาง หมู่ที่13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/02/2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ หนองตลาด โนนบ้านเก่า หมู่ที่9 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/02/2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกโนนติ้ว-โนนคูณ ไปอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/02/2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบรรจง-บ้านนายสมาน แก้วคำ บ้านหนองอีหลง หมู่ที่12 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/02/2564
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบรรจง-บ้านนายสมาน แก้วคำ บ้านหนองอีหลง หมู่ที่12 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกโนนติ้ว-โนนคูณ ไปอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริิมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ หนองตลาด โนนบ้านเก่า หมู่ที่9 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ-ห้วยพระบาง หมู่ที่13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบปะปา บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้จัดได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ก่องช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ หมู่ที่13 (เส้นรอบบ้าน) ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านหอย หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีการศึกษาศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 -บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่สำหรับงานลอยกระทง/ จ้างเหมาทำกระทงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/63
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/10/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีการศึกษาศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 /09/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/07/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสมัช หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาการเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 29/06/63

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กรกฏาคม 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/63

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการเกรดปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางชำรุด สายสามแยก รพช.-ค้อวัง บ้านหอย หมู่ที่3 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุกชำรุดสายบ้านโนนคูณ หมู่13 ตำบลโนนคูณ - บ้านแข้ หมู่7 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านโนนติ้ว หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/05/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ (วาตภัย ปี2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการซ่อมแซ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ (วาตภัย ปี2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง สำนักปลัด โดยเฉพาะเจาะจง 13/05/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน3รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 12/05/2563
ประกาศ การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19(Coronavirus Disease 2019 (DOVIG-19)) 29/04/2563
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 27/04/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 418-56-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/63
ประกาส ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กจำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก จำนวน 73 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(covid 19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรับปรุง)ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพาหนะเดินทางผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไป-กลับ) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ55 คน ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภับพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563
ประกาศ แจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองที่ดิน 04/02/2563
ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองที่ดิน
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรรถถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก-หน้าบ้านนายหมวก วรรณศิริบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนสมัช-บ้านหนองอีหลง ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขะยอม-บ้านโนนดู่ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนติ้ว-โนนคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ - บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนคูณ หมู่ 13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย -บ้านแข้ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่สำหรับงานลอยกระทง/จ้างเหมาจัดทำกระทงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 6/11/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปีการศึกษา 2/2562 โดยเฉพาะเจาะจง 31/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนัดปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ 21/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเจาะจง 18/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ 18/10/2562
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 11/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม 2562 11/10/2562
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7/10/2562
ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 4/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จรูป) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านหอย-นาม่อง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 19/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนัดปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาจง 19/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 รายการ 19/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด 17/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองคลัง 06092562
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑณ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ 02/09/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กันยายน 2562 30/08/2562
ประกาส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กันยายน 2562 30/08/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 30/08/2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 27/08/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมคุรุภัณฑ์คอมพวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง 27/08/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 20/08/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ ส่วนสำนักปลัด 20/08/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 20/08/2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 09/08/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง   08/08/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 08/08/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 30/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ 25/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/07/2562
 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออหารเสริม (นม) โรงเรียน 2/2561   18/04/2562
 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเครื่องดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาราคาและเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์
 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง
 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธฺ์
 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำสถานที่สำหรับลอยกระทงใหญ่และจัดทำกระทงใหญ๋
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมารื้อถอนวัชพืชสถานที่สำหรับลอยกระทง

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมระบบไฟฟ้า

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายโนนบ้านเก่า หมู่ที่ 6
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน-รพช หมู่ที่ 3
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ เกรดเกลี่ยปรับปรุง ผิวจราจร หรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยางภายใน อบต.โนนคูณ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ 1-14
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการน้ำดื่มปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันวันประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ศพด.บ้านหอย)
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ศพด.โนนติ้ว)
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงรอบที่ 6
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดเตรียมและจัดเก็บสถานที่ตั้งจุดอำนวยการประชาชน
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561
ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางถนนหลวงท้องถิ่น ศก.ถ 93-005 สายบ้านโนนคูณ-โนนติ้ว
          1.ร่างประกาศเชิญชวนเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ-บ้านโนนติ้ว ตำบลโนนคูณ
          2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
          3.แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเอกสารสายบ้านโนนคูณ-บ้านโนนติ้ว
          4.แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ-โนนติ้ว 
          - แบบ บก.01
        - แบบรายงานหรือสรุปราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ 93-005 สายบ้านโนนคูณ-โนนติ้ว 

          -ประกาศ เรื่อง ประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ศก.ถ 93-005 สายบ้านโนนคูณ -โนนติ้ว

         -เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        -แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานการก่อสร้าง

        -แบบรายงานหรือสรุปราคากลาง

        -แบบ บก. 01 

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของขวัญของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ออกร้านนิทรรศการของตำบลโนนคูณ ตามโครงการจัดงานหอมแดงกระเทียมดีที่ยางชุม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ร่วมพิธี ตามโครงการจัดงานหอมแดงกระเทียมดีที่ยางชุมน้อย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง ศก.ถ 93-005 สายบ้านโนนคูณ-โนนติ้ว ตำบลโนนคูณกว้าง 5 เมตร ยาว 3500 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินลงคลุกสายปู่ตา-โนนแย้ หมู่ที่ 8
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านนายอุดม

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมาโดยสาร-ไม่ประจำทาง ให้บริการรถรับ-ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ  
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าของสมนาคุณ จำนวน 2 จำนวน
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม จำนวน 3 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฯผ้าไวนิล
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สหัสทางหลวง ศก.ถ 93-005 สายบ้านโนนคูณ-โนนติ้ว
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0034
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสคุรุภัณฑ์ 416-52-0017 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด 1.00*3.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย ตามโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 5 หนองเทา (เส้นหนองไฮ) หมู่ที่ 5
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ-บ้านแข้ หมู่ที่ 13
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็กสายหน้าวัดใหม่-โรงข้าวปุ้น บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็กสายบ้านหอย หมู่ที่ 3 -บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 7
ประกาศ เรื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขะยอมหมู่ที่ 7 บ้านโนนดู่หมู่ที่ 4
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นของ อบต. โนนคูณ ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นของ อบต.โนนคูณ ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 5 -หนองเทา (เส้นหนองไฮ) หมู่ที่ 5
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 7-บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็กสายหน้าวัดใหม่-โรงข้าวปุ้น บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็กสายบ้านหอย หมู่ที่ 3 -บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 7
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ-บ้านแข้ หมู่ที่ 13 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอบต.โนนคูณ หมู่ที่ 1
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสรัางถนนหินคลุกสายนาพ่อยศ ชัยรัตน์-หนองตลาด
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนด้านทิศตะวันออก บ้านโนนคูณ ม.13
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนสมัช-บ้านหนองอีหลง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปั่น โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ หมู่ 4
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิเวศย์  เนื้อทอง-นางลำเวียง  คำนึง บ้านหอยหมู่ที่ 3
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าเช่าเหมารถไป-กลับ ตามโครงการศึกษาดูงานรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าของสมนาคุณ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม จำนวน 4 รายการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฯผ้าไวนิล
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการ
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล/วัสดุอุปกรณ์กีฬา
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขันกีฬา
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 10
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด 23/04/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้พนักพิง ล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว 23/04/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด 23/04/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ 23/04/2562
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 24/04/2562
ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2562) 26/04/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานเหมาบริการเดินสายไฟฟ้า และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 02/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 03/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 03/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงรอบที่ 8 03/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ กองช่าง 03/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง 03/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ กองช่าง 03/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย สำนักปลัด 13/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ 13/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ 21/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 21/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายโครงการไวนิล 22/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 22/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดสถานที่ ตามโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 22/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มตามโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 22/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีการศึกษา 1/2562 22/05/2562
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23/05/2562
ประกาศ เรื่่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 27/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 27/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก จำนวน 35 รายการ 30/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก 30/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก จำนวน 115 รายการ 30/05/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 04/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 06/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 06/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมทรัพย์สิน (กระจกอาคาร) จำนวน 1 รายการ 06/06/2562

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 06/06/2562

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมสภาสมัย สามัญที่ 2/2562 12/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัสคุรุภัณฑ์ 418-61-0004 จำนวน 1 เครื่อง 13/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองช่าง 13/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด 19/06/2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง 19/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธื จำนวน 1 ป้าย 20/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 27/26/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 27/06/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีการศึกษา 1/2562 03/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบหน้าที่/งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ 04/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 3 เครื่อง 04/07/2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้า สำนักปลัด 04/07/2562
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 08/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองช่าง 08/07/2562 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด 08/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 08/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการ 18/07/2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสวนผักของหนู 18072562
ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 18/07/2562