IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
                  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
        ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE ข่าวสารประจำวัน
Friday, 30 April 2021
  เมื่อวันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ... Read More...

 

 

 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมดำเนินการฉีดพ้นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงดูดเลือดพาหะของโรคลัมปี สกิล (Lumpy skin disease) ในคอกสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ อันจะส่งผลให้การระบาดของโรคลัมปี สกิล ในโค กระบือ ลดลงและไม่กระจายออกไปในพื้นที่อื่น

             

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายช่วยสิน นามวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ /นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

 

 วันที่31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการกระจายและแจกจ่ายวัคซีน การลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน ร่วมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและให้เกิดภูมิคุ้มกันในหมู่ประเทศ

               

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชีย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ บ้านนางสวาด สีหะวงษ์ บ้านเลขที่28 หมู่ที่5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง238ปี ศรีสะเกษ

     

วันที่12 พฤาภาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับงานป้องกันและสาธารณะภัยอำเภอยางชุมน้อย มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

        

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในพื้นที่ตำบลโนนคูณ ณ วัดเก่าโนนคูณ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน มาใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนายช่วยสิน นามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ /นายรณพีพัชฎ์ ปัทมาลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

     

 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบรรจง-นายสมาน แก้วคำ บ้านหนองอีหลง หมู่ที่12 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

    

วันที่10 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้อายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฏหมายท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

    

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2564 โดยมีนายวิชัย มะเดื่อ ประธารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

     

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

 

 

ประชุมพิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบถุงยังชีพแก่นายไพสิน นามโคตร บ้านเลขที่233/2 หมู่ที่2 บ้านโนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จากเหตุการณ์อัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 02.00 น. ทำให้ข้าวของภัยในบ้านเสียหาย

  
 

  

 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามตามจุดที่ชำรุดและไม่สว่างให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น

          

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

    

  

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยประชาชน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรำเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกษ 

       

 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหลักสูตร 70 ชั่วโมง ได้รับมอบหมายหน้าที่งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

      

 

ภาพบรรยากาศประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2563     

       

องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​โนน​คูณ​ ร่วมพิธี​วาง​พวงมาลา​และ​ถวาย​บังคม​เนื่อง​ใน​พิธี​บำเพ็ญ​กุศล​และ​น้อม​รำลึก​ เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​พระบาท​สมเด็จ​พระ​บรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​ ณ​ หอประชุม​อำเภ​อ​ยาง​ช​ุ​มน้อย

   

 

เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเล่นเด็ก เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและมอบถุงยังชีพ แก่ นายบุญลอด ศรีเทียนทอง ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

               

โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของเด็กและผู้ปกครองให้ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

        

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 

        

 

 BIG CLEANING DAY ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยการทำความสะอาดถนน รางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

 

            

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณส่งความสุขผ่าน "ตู้ปันสุข"

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ออกหน่วยจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประเภทสวัสดิการสังคมเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ)

    

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

            

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซ่มไฟฟ้าส่องสว่าง

   

  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว

          

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

                               

  

 

 

 

 

  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

 

อำเภอยางชุมน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในตำบลโนนคูณ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายกประชุมมอบนโยบาย

 เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วงานภาครัฐ ตามโครการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัด

   

ประชุมประชาคมตัดต้นไม้ยางนา ณ วัดบ้านหอย

  

ประชุมประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชาวบ้าน

    

กิจกรรมทำสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

 

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

   

 

กิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

 

 

แข่งกีฬางานหอมแดง

    

 

ฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ

   

   

 

 กิจกรรมกลุ่มทอผ้า

       

      

 

 

กิจกรรมกลุ่มสารภัญญ์

    

 

กิจกรรมกลุ่มอุบาสิกาแก้ว (ธรรมะ)

    

 

 

กิจกรรมกลุ่มออกกำลังกายยึดกล้ามเนื้อ

     

 

กิจกรรมกลุ่มรำวงโบราณ (ออกกำลังกาย)

      

 

กิจกรรมกลุ่มงานประดิษฐ์

         

     

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

 

ลานกีฬาชุมชน