IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
      ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี2563/64... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย... Read More...

 

 

 

 

 

 

ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี2563/64

ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

 

ประกาศ เรื่อง 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA)

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง การสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนติ้ว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

ประกาศ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิินของรัฐ มาตรา9 (โนนบ้านเก่า) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณส่งความสุขผ่าน"ตู้ปันสุข"

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่4/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่3/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยวิสามัญ ที่2/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่2/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยวิสามัญ ที่1/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่1/2562

ข่าวประชาสัมพัมธ์ การคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง"

ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิธีการสังเกตุอาการเบื้องต้น และการป้องกันไข้เลือดออก

   

 

วิธีการสังเกตุอาการเบื้องต้น และการดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

   

 

โครงการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งแนวทางพิพากษาศาลปกครองและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องรู้"

      

รวมพลังต่อต้านคอร์รับชั่น

   

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคนอกตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ป

 

 ประกาศ บัญชีรายชื่อคนพิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 08/06/2563

ประกาศ โครงการศึกษษดูงานและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 19/05/2563

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ 19/05/2563

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ 19/05/2563

ประกาศ การกำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

ประกาศรายชื่อประชาชนที่มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (เกิดอัคคีภัย) ในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

ประกาศรายชื่อประชาชนที่มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (เกิดวาตภัย) ในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563  9/04/2563

ประกาศ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี2563

images/pictures/180055.jpg

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองช่าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งชุดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์และกระจกโค้ง ภายในตำบลโนนคูณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุนันท์ แก้วคำ - หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคุณ หมู่9 หมู่2 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนติ้ว หมู่5 - อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็กสายบ้านโนนดู่ หมู่4 - โรงเรียนบ้านโนนดู๋ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอยนาม่อง หมู่13 ตำบลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน-โรงข้าวปุ้น หมู่1 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ หมู่ 13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย - บ้านแข้ หมู่7 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ร้านนิทรรศการของตำบลโนนคูณ 13/01/63

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ร่วมพิธี

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งชุดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ และกระจกโค้ง ภายในตำบลโนนคูณ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถโดยสาร-ไม่ประจำทาง ให้บริการรถรับ-ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศการขยายกำหนดการเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศแจ้งและขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 สร้างนวัตกรเพื่อสังคม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองคลัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ  สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนการเลือกซื้อผักสด ผลไม้ปลอดสารพิษ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย - บ้านดอนขยอม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำสายบ้านโนนคูณ-โนนติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ปี2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่นที่14

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3)

ประชาสัมพันธ์ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การจัดกิจกรรมการประกวด/การแข่งขันการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28/10/2562

 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21/10/2562

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21/10/2562 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว

ประชาสัมพันธ์ "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2

ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 และแบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร(เพิ่มเติม) 

 

ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคหนังสือ วารสาร สื่อการศึกษา โครงการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

 

16/05/2019