IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
      ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี2563/64... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย... Read More...

 

 

 

 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

      

   

   

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยประชาชน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรำเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกษ 

     

      

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหลักสูตร 70 ชั่วโมง ได้รับมอบหมายหน้าที่งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

       

     

ภาพบรรยากาศประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2563 

       

        

      

      

องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​โนน​คูณ​ ร่วมพิธี​วาง​พวงมาลา​และ​ถวาย​บังคม​เนื่อง​ใน​พิธี​บำเพ็ญ​กุศล​และ​น้อม​รำลึก​ เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​พระบาท​สมเด็จ​พระ​บรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​ ณ​ หอประชุม​อำเภ​อ​ยาง​ช​ุ​มน้อย

         

เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเล่นเด็ก เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและมอบถุงยังชีพ แก่ นายบุญลอด ศรีเทียนทอง ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

        

   

โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของเด็กและผู้ปกครองให้ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

       

 BIG CLEANING DAY ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยการทำความสะอาดถนน รางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

          

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณส่งความสุขผ่าน "ตู้ปันสุข"

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ออกหน่วยจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประเภทสวัสดิการสังคมเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซ่มไฟฟ้าส่องสว่าง

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

 

อำเภอยางชุมน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในตำบลโนนคูณ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายกประชุมมอบนโยบาย

 เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วงานภาครัฐ ตามโครการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัด

   

ประชุมประชาคมตัดต้นไม้ยางนา ณ วัดบ้านหอย

  

ประชุมประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชาวบ้าน

    

กิจกรรมทำสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

 

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

   

 

กิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

 

 

แข่งกีฬางานหอมแดง

    

 

ฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ

   

   

 

 กิจกรรมกลุ่มทอผ้า

       

      

 

 

กิจกรรมกลุ่มสารภัญญ์

    

 

กิจกรรมกลุ่มอุบาสิกาแก้ว (ธรรมะ)

    

 

 

กิจกรรมกลุ่มออกกำลังกายยึดกล้ามเนื้อ

     

 

กิจกรรมกลุ่มรำวงโบราณ (ออกกำลังกาย)

      

 

กิจกรรมกลุ่มงานประดิษฐ์

         

     

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

 

ลานกีฬาชุมชน