IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
    ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบถุงยังชีพแก่นายไพสิน นามโคตร บ้านเลขที่233/2 หมู่ที่2 บ้านโนคูณ... Read More...

 

 

 

 

 

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี ปี2563/64

ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

 

ประกาศ เรื่อง 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA)

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง การสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนติ้ว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

ประกาศ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิินของรัฐ มาตรา9 (โนนบ้านเก่า) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณส่งความสุขผ่าน"ตู้ปันสุข"

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่4/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่3/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยวิสามัญ ที่2/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่2/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยวิสามัญ ที่1/2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ที่1/2562

ข่าวประชาสัมพัมธ์ การคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง"

ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิธีการสังเกตุอาการเบื้องต้น และการป้องกันไข้เลือดออก

   

 

วิธีการสังเกตุอาการเบื้องต้น และการดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

   

 

โครงการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งแนวทางพิพากษาศาลปกครองและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องรู้"

      

รวมพลังต่อต้านคอร์รับชั่น

   

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคนอกตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ป

 

 ประกาศ บัญชีรายชื่อคนพิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 08/06/2563

ประกาศ โครงการศึกษษดูงานและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 19/05/2563

ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ 19/05/2563

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ 19/05/2563

ประกาศ การกำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

ประกาศรายชื่อประชาชนที่มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (เกิดอัคคีภัย) ในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

ประกาศรายชื่อประชาชนที่มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ (เกิดวาตภัย) ในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563  9/04/2563

ประกาศ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี2563

images/pictures/180055.jpg

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองช่าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งชุดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์และกระจกโค้ง ภายในตำบลโนนคูณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุนันท์ แก้วคำ - หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคุณ หมู่9 หมู่2 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนติ้ว หมู่5 - อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็กสายบ้านโนนดู่ หมู่4 - โรงเรียนบ้านโนนดู๋ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอยนาม่อง หมู่13 ตำบลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน-โรงข้าวปุ้น หมู่1 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคูณ หมู่ 13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย - บ้านแข้ หมู่7 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ร้านนิทรรศการของตำบลโนนคูณ 13/01/63

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ร่วมพิธี

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งชุดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ และกระจกโค้ง ภายในตำบลโนนคูณ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถโดยสาร-ไม่ประจำทาง ให้บริการรถรับ-ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศการขยายกำหนดการเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศแจ้งและขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 19/2563 สร้างนวัตกรเพื่อสังคม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองคลัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ  สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนการเลือกซื้อผักสด ผลไม้ปลอดสารพิษ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย - บ้านดอนขยอม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำสายบ้านโนนคูณ-โนนติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสูงเนิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ปี2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่นที่14

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3)

ประชาสัมพันธ์ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การจัดกิจกรรมการประกวด/การแข่งขันการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28/10/2562

 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21/10/2562

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21/10/2562 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว

ประชาสัมพันธ์ "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2

ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 และแบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร(เพิ่มเติม) 

 

ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคหนังสือ วารสาร สื่อการศึกษา โครงการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

 

16/05/2019