IMAGE ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
Wednesday, 12 September 2018
    ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ... Read More...
IMAGE ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 31 January 2020
    ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... Read More...

IMAGE ภาพกิจกรรม
Wednesday, 24 July 2019
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบถุงยังชีพแก่นายไพสิน นามโคตร บ้านเลขที่233/2 หมู่ที่2 บ้านโนคูณ... Read More...

 

 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบถุงยังชีพแก่นายไพสิน นามโคตร บ้านเลขที่233/2 หมู่ที่2 บ้านโนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จากเหตุการณ์อัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 02.00 น. ทำให้ข้าวของภัยในบ้านเสียหาย

    

  

  

  

  

   

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามตามจุดที่ชำรุดและไม่สว่างให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น

    

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหอย หมู่ที่3 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่6,9,2,13 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

      

   

   

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วยประชาชน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรำเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกษ 

     

      

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหลักสูตร 70 ชั่วโมง ได้รับมอบหมายหน้าที่งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

       

     

ภาพบรรยากาศประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2563 

       

        

      

      

องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​โนน​คูณ​ ร่วมพิธี​วาง​พวงมาลา​และ​ถวาย​บังคม​เนื่อง​ใน​พิธี​บำเพ็ญ​กุศล​และ​น้อม​รำลึก​ เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​พระบาท​สมเด็จ​พระ​บรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​บรม​นาถ​บพิตร​ ณ​ หอประชุม​อำเภ​อ​ยาง​ช​ุ​มน้อย

         

เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเล่นเด็ก เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและมอบถุงยังชีพ แก่ นายบุญลอด ศรีเทียนทอง ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

        

   

โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ให้ผู้ปกครองได้รับรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของเด็กและผู้ปกครองให้ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

       

 BIG CLEANING DAY ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยการทำความสะอาดถนน รางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

          

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณส่งความสุขผ่าน "ตู้ปันสุข"

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ออกหน่วยจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประเภทสวัสดิการสังคมเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซ่มไฟฟ้าส่องสว่าง

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,ผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโนนคูณ

 

อำเภอยางชุมน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในตำบลโนนคูณ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายกประชุมมอบนโยบาย

 เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วงานภาครัฐ ตามโครการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัด

   

ประชุมประชาคมตัดต้นไม้ยางนา ณ วัดบ้านหอย

  

ประชุมประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชาวบ้าน

    

กิจกรรมทำสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนคูณ

    

 

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

   

 

กิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

 

 

แข่งกีฬางานหอมแดง

    

 

ฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ

   

   

 

 กิจกรรมกลุ่มทอผ้า

       

      

 

 

กิจกรรมกลุ่มสารภัญญ์

    

 

กิจกรรมกลุ่มอุบาสิกาแก้ว (ธรรมะ)

    

 

 

กิจกรรมกลุ่มออกกำลังกายยึดกล้ามเนื้อ

     

 

กิจกรรมกลุ่มรำวงโบราณ (ออกกำลังกาย)

      

 

กิจกรรมกลุ่มงานประดิษฐ์

         

     

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก

 

ลานกีฬาชุมชน